Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2014

2940 a478
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viacrazygirl crazygirl
tsarina
8899 408c 500
Reposted fromseasons seasons viamisspandora misspandora

July 11 2014

tsarina
Reposted bysapnairossesAinsworthCassshrewmegafacepalmka

July 07 2014

tsarina
Reposted bydragu dragu

July 04 2014

tsarina
5555 89e1
Reposted frombaboooshka baboooshka
tsarina
tsarina
tsarina
Reposted fromweightless weightless viadouxsouvenirs douxsouvenirs

January 17 2014

tsarina
9672 3423 500
Reposted fromimoreeiel imoreeiel
tsarina
"Boli tylko wtedy, gdy pozwolisz, żeby bolało."  
— Jodi Picoult; "Dziesiąty krąg"
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viadiammond diammond
tsarina
Życie jest tak dobre, jak dobrym pozwalasz mu być.
— Charles Bukowski
Reposted frompesy pesy viadiammond diammond

November 09 2013

tsarina
4826 b184
tsarina
3098 f561
Reposted frompiehus piehus viaLibrarians Librarians
tsarina
4634 296b
Reposted fromfrotka frotka viaLibrarians Librarians
tsarina
Reposted fromLibrarians Librarians
tsarina
5180 1846 500
Reposted fromcasas casas
tsarina
5146 5063 500
Reposted fromnatikrime natikrime
tsarina
Z biegiem lat stałem się taki jak ty. Wszystko jest dozwolone, by osiągnąć to, czego się pożąda. To twoje słowa, niegrzeczna dziewczynko. A jak doskonale wiesz, jedyne, czego pożądam na tym świecie, to ty.
— Mario Vargas Llosa - Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl